ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งแรก 75 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หลักสูตรในการสอบแข่งขัน

        - วิชาความสามารถทั่วไป (๖๐ คะแนน)

 ๒. ความสามารถด้านเหตุผล
        -  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ
           - วิชาภาษาไทย (๖๐ คะแนน)
           ๑. ความเข้าใจภาษา
          - ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและการตีความด้วย
           ๒. การใช้ภาษา
         - ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ
             วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (๘๐ คะแนน)

๒.ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๕.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗.ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 418-1-69900-5 ชื่อบัญชี นายทองเหรียญ บุญปก สาขาอำเภอกุมภวาปี  แล้วเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้

2.ลงทะเบียนลงชื่อจองติวที่ www.peankrututor.com  พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

3.เข้ารับการติวเข้มตามเวลาที่กำหนดคือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป


>>ลงทะเบียนติว<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<